LACE: Land Art for Community Engagement – ​​Empowering Rural Youth

LACE: Land Art for Community Engagement – ​​Empowering Rural Youth

PARTNERJI: Italija, Portugalska, Slovenija

VRSTA PROJEKTA: Erasmus+, KA2 Manjše partnerstvo

OBDOBJE PROJEKTA: 31. 12. 2023 – 1. 1. 2025

FINANCE: 60.000 EUR


O PROJEKTU: Mladi običajno želijo pozitivno vplivati na svoje skupnosti in so angažirani. Vendar pa je vse bolj zaskrbljujoče, da je veliko mladih morda odrezanih od svojih lokalnih skupnosti, kar bi lahko negativno vplivalo na obe strani. Razlogi, ki vplivajo na aktivacijo mladih, so različni, ne le natrpan urnik (šolsko delo, obšolske dejavnosti, zaposlitve s krajšim delovnim časom), digitalne motnje, covid-19, ki je zmotil številne vidike vsakdanjega življenja, in na koncu preprosto le pomanjkanje zanimanja. Land art je oblika umetnosti, ki vključuje ustvarjanje skulptur ali instalacij z uporabo naravnih materialov, kot so skale, zemlja in rastline, običajno v zunanjem okolju. Z dejavnostmi land arta bomo ustvarjali javne umetniške instalacije, s katerimi lahko polepšamo javne prostore in združujemo ljudi v podeželskih skupnostih. Naš cilj je povečati vključenost mladih v njihove lokalne podeželske skupnosti.

TEME: aktivna participacija v ruralnem okolju, ustvarjalnost, naravni materiali, mladi

 • REZULTATI:
  Predstaviti dobre prakse vključevanja podeželskih skupnosti. 
 • Razvoj uporabniku prijazne igre s kartami z izzivom land art kot vstopnice za državljansko udejstvovanje na podeželju.
Aktivni državljani, močna regija
Odločamo skupaj

Aktivni državljani, močna regija: Opolnomočenje nevladnih organizacij za demokratično sodelovanje v zasavski regiji

PARTNERJI: Slovenija

VRSTA PROJEKTA: Sofinanciranje iz projekta Proteus, ki je sofinanciran iz EU programa CERV

OBDOBJE PROJEKTA: 1. 11. 2023 – 31. 10. 2024

FINANCE: 24.923,10 EUR

O PROJEKTU: S projektom povečujemo celovito vpetost nevladnega sektorja v Zasavju v državljanskem udejstvovanju in demokratičnih procesih. Zastavili smo si dva glavna cilja, in sicer okrepiti nevladni sektor v Zasavju preko vzpostavitve mreže, gradnji partnerstev in sodelovanju z drugimi sektorji (odločevalci), preko dviga kapacitete za izvajanja pobud. Ob tem pa podpreti nevladne organizacije pri razvoju ključnih kompetenc (usposabljanja ter informiranje in ozaveščanje) za aktivno vključevanje v državljansko udejstvovanje in demokratične procese na lokalni in regijski ravni in v Zasavju. 

Glavne aktivnosti so štiri izobraževalne delavnice (razvoj idej, financiranje, zagovorništvo in komuniciranje z različnimi javnostmi) ter mreženje nevladnih organizacij v Zasavju, izvedba medijske kampanje ter priprava publikacije. 

TEME: demokratični procesi, opolnomočenje nevladnih organizacij, Zasavje

Sofinancira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, zanje ne moreta biti odgovorna.

Odločamo skupaj - aktivna participacija in transparentnost v participativnem proračunu

PARTNERJI: Slovenija

VRSTA PROJEKTA: Sofinanciranje iz projekta Imapct4values, ki je sofinanciran iz EU programa CERV

OBDOBJE PROJEKTA: 10. 11. 2023 – 9. 3. 2025

FINANCE: 30.000 EUR

O PROJEKTU: Namen našega projekta je dvig prepoznavnosti, uporabnosti ter uspešnosti participativnega proračuna (PP) v Občini Trbovlje ter vzpostavitev mehanizma za spremljanje izvajanja PP in napredka občine Trbovlje pri zagotavljanju večje participacije občanov. 

Naša ključna vloga pa je poleg omenjenega predvsem ozaveščanje (medijska kampanja) in izobraževanje občanov o pomembnosti njihove aktivne vloge pri odločanju o porabi javnih sredstev (izvedba javne predstavitve, delavnic za občane in izvoljene predstavniki v krajevnih skupnostih). Prepričani smo namreč, da bo njihova večja vključenost prinesla tudi več zaupanja med občani in občinskimi organi ter krepitev demokratičnih procesov na lokalni ravni.

TEME: aktivna participacija, participativni proračun, sodelovanje v demokratičnih procesih, občina Trbovlje

Odločamo skupaj
Odločamo skupaj
Povečanje samozavesti pri osnovnošolskih otrocih

Povečanje samozavesti pri osnovnošolskih otrocih

Gre za projekt sodelovanja (KA2), ki ga izvaja osnovna šola “Academician Mihail Arnaudov” v Bolgariji .Vizija projekta je povečati samozavest osnovnošolskih otrok in jih naučiti, da odraščajo s pozitivnim odnosom do sebe in uresničujejo svoj polni potencial.

Cilj tega projekta je povečati samozavest pri osnovnošolskih otrocih in novo pridobljeno samozavest uporabiti v njihovem življenju. S projektom se bomo osredotočili na vzroke, ki pri učencih povzročajo nizko samozavest, in jih odpravili z različnimi dejavnostmi v šoli, s čimer bomo učencem pomagali okrepiti njihovo čustveno inteligenco, samozavest in splošno dobro počutje. Učitelje bomo izobrazili, da bodo učencem pomagali učiti se iz napak in se ne bodo bali neuspeha. Učenci bodo znali prepoznati, kako lahko njihova miselnost vpliva na njihovo učenje. Organizirali bomo tudi delavnice za starše o tem, kako spodbujati samozavest.

Glavne aktivnosti, ki jih bomo izvajali, so:

 • Raziskovanje, kje lahko najdemo dobre prakse, ki vplivajo na razvoj samozavesti, in njihovo zbiranje
 • priprava priročnika dobrih praks
 • Razvoj vsebine usposabljanja
 • Razvoj delavnic za starše
 • Razvoj spletnih izobraževalnih virov
 • Razvoj orodij za usposabljanje

Rezultati projekta bodo:

– Priročnik dobrih praks za krepitev samozavesti osnovnošolskih otrok

– Usposabljanje učiteljev

– delavnice za starše

– Spletni učni vir za učitelje in starše v obliki koščkov, namenjenih rasti samozavesti

Education is the key to success

Gre za enoletni projekt manjšega partnerstva (KA2), ki ga je prijavila partnerska organizacija, poklicna šola CEIG iz Romunije, skupaj z nami, Bitness iz Italije ter Çarşamba iz Turčije. Projekt poteka od novembra 2022 – oktobra 2023. Sofinanciran je s strani EU programa Erasmus+.  

Z dejavnostmi, ki jih izvajamo v tem projektu, želimo ustvariti izobraževalni program z 8 sklopi, ki bo enostaven za uporabo za učitelje dijakov, starih od 14 do 18 let, iz ranljivih socialnih okolij (migranti, begunci, učenci z nizkimi dohodki, Romi itd.). Vsak modul bo vključeval 5 različnih dejavnosti za učence (skupaj 40) na različne teme, ki jih bodo učitelji zlahka vključili v svoje vsakdanje delo z učenci. Uporabo programa bo podprta z izvedbo LTT za učitelje v Italiji. 

Aktivnosti v projektu: 

 • Razvoj programa 8 modulov (40 različnih dejavnosti) za učitelje dijakov, starih od 14 do 18 let, iz ranljivejših socialnih okolij.
 • Izvedba usposabljanja za učitelje, kako uporabljati program. 

Projekt bo imel naslednje rezultate:

Na spletu bo na voljo 8 modulov s 40 različnimi dejavnostmi za učitelje dijakov, starih od 14 do 18 let, iz socialno ranljivejših okolij:

 • Modul 1: Spoznajte sebe, svoje talente in strasti
 • Modul 2: Miselna naravnanost za rast in pozitivna psihologija
 • Modul 3: Kritično mišljenje in učenje, ki temelji na reševanju problemov
 • Modul 4: Jaz in ti (odnosi, komunikacija)
 • Modul 5: Jaz in svet (moj prispevek k skupnosti, prostovoljno delo, možnosti E+)
 • Modul 6: Uresničite svojo idejo (projektno vodenje)
 • Modul 7: Digitalne spretnosti 
 • Modul 8: Finance
Education is the key to success
Be the Change

Be the Change

Gre za enoletni projekt manjšega partnerstva (KA2), ki ga je prijavila partnerska organizacija Zarika iz Bolgarije skupaj z nami in Fundacja ICAD iz Poljske. Projekt bo potekal od februarja 2023 – konca januarja 2024. Sofinanciran je s strani EU programa Erasmus+.

S tem projektom želimo ustvariti spletni izobraževalni vir za mladinske delavce v ruralnih okoljih, ki bo mladim s teh območij pomagal pri razvoju socialnih podjetniških idej in socialnih podjetij. S tem projektom se odzivamo na izziv nenehnih migracij s podeželja v mesta, ki izkrivljajo starostno, spolno in družbeno-gospodarsko ravnovesje, saj zmanjšujejo število mladih, dobro izobraženih in gospodarsko aktivnih ljudi na ruralnih območjih, na katerih delujemo.

V okviru projekta bomo:

 1. Kartirali in anketirali uspešnih lastnikov socialnih podjetij v vseh 3 partnerskih državah ter predstavili njihovo znanje in izkušenje.
 2. Vzpostavili spletnei izobraževalni vir o razvoju socialnih podjetniških idej in socialnih podjetij za mlade delavce v ruralnih okoljih.
 3. Izvedli mobilnost mladih kot pilotno fazo projektnih vsebin v Bolgariji.
 4. Izvedli tri javne predstavitve (multiplikativne dogodke) rezultatov projekta v Sloveniji, na Poljskem ter na zaključni konferenci v Bolgariji.

Rezultata projekta bosta:

 1. Kartiranje socialnih podjetij na ruralnih območjih v partnerskih državah, ki bo vključeval intervjuje z vsaj tremi socialnimi podjetniki o njihovem “know-how”.
 2. Razvoj spletnega izobraževalnega vira o razvoju socialnih idej in njihovem preoblikovanju v (socialna) podjetja.

AKREDITACIJE ERASMUS NA PODROČJU MLADINE

V Aspiri smo bili na jesenskem roku programa Erasmus+ uspešni s prijavo akreditacije Erasmus na področju mladine (za ključni ukrep 1). Akreditacija nam omogoča sledenje naši strategiji na področju mladinskega dela, predvsem dela z mladinskimi delavci in voditelji ter nekoliko hitrejšo pripravo samih prijav. V okviru te akreditacije bomo izvajali mobilnosti za mladinske delavce, s poudarkom na treningih, ki spodbujajo uporabo koncepta več inteligenčnosti.

 Dodeljena akreditacija velja za celotno obdobje trajanja programa in sicer, od 23.12. 2022 do 31.12. 2027

AKREDITACIJE ERASMUS NA PODROČJU MLADINE

a tEenage MOThEr

Projekt obravnava težave, s katerimi se soočajo najstnice, ki zanosijo in rodijo otroke. V odgovorno družbeno vlogo – materinstvo – vstopajo veliko prej kot njihove vrstnice in morajo začeti opravljati naloge, ki so namenjene zrelim, odraslim ženskam. Najstniške matere so iz več razlogov izpostavljene socialni izključenosti:

 • Pomanjkanje izobrazbe in poklicnih kvalifikacij
 • (običajno) samohranilstvo
 • (pogosto) pomanjkanje podpore v izvorni družini
 • Pomanjkanje sistemskih orodij, namenjenih delu z najstniškimi materami.
 • Čustvena nezrelost, težave pri socialnem delovanju (vključno z nezrelostjo za delovanje v vlogi staršev).
 • Stigmatizacija najstniških mater.

Problemsko področje projekta je šibko obravnavano in v zvezi s tem ni izdelanih ali opisanih metod in orodij dela, ki bi lahko podpirala mlade mamice, kot tudi mladinske delavce pri njihovih aktivnostim, kjer vključujejo izpostavljeno ciljno skupino. Skupina, ki jo projekt naslavlja, je obravnavana kot marginalna (npr. pojav najstniških nosečnosti v posameznih državah EU zadeva do nekaj tisoč deklet), zato je pomanjkanje informacij o tem, standardov in orodij za delo z njimi, saj so najstniške matere v nacionalnih sistemih običajno obravnavane na enak način kot odrasle ženske.

EU Erasmus+

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

YouthLoop

Številni izzivi, kot so družbena neenakost, negotovost COVID ali celo novi vojni spopadi, lahko povzročijo občutek tesnobe, da mladi ne morejo vedno slediti tem izzivom.

Naša vizija v okviru projekta strateškega partnerstva, Youth Loop je, krepiti odpornost mladih, zlasti mladih z manj priložnostmi, ki so ranljivi, z aktivnostmi, povezanimi z video produkcijo kratkih igranih filmov.

Z uporabo kratkih igranih filmov, ki so lahko zelo privlačno orodje za razvoj pozitivne samopodobe, želimo doseči, da mladi z manj priložnostmi kot končni prejemniki projekta pridobijo zelo uporabno orodje za razvoj močne odpornosti, ki jih lahko zaščiti in opolnomoči pri soočanju z izzivi v njihovem življenju.

V enoletnem projektu sodelujemo organizacije Gombolyag Foundation, Youth Bridges Budapest, IR Media in Aspira.

Projekt je financiran s strani programa ERASMUS+.

Preberi več …

YOUTH LOOP
MEDNARODNI TRENING ZA MLADINSKE DELAVCE “INSIDE OUT”

MEDNARODNI TRENING ZA MLADINSKE DELAVCE “INSIDE OUT”

V Aspiri zelo strateško pristopamo do razvoja aktivnosti, s katerimi stremimo k naši viziji, poslanstvu ter vrednotam. Verjamemo namreč, da moč strasti spreminja svet kjerkoli in kadarkoli. To pomeni, da do posameznikov pristopamo holistično oz. celostno in vsakemu nudimo podporno okolje, kjer bo lahko razvil svoje strasti, svoje talente. In tega se držimo tudi pri razvoju aktivnosti – mobilnosti za mladinske delavce. Projekt sledi naši strategiji, da koncept več inteligenčnega modela prepletemo v vse aktivnosti in naše vsakdanje delo z mladimi.

Mlade želimo podpreti celotno kot posameznike, med katerimi ima vsak svoje talente, prednosti, kjer lahko vsak razvije in krepi različne inteligence, ne zgolj inteligenčni količnik (IQ), ki je najbolj izpostavljen. Pri tem se opiramo na raziskave že prej omenjenega H. Gardner, ki je razvil koncept več inteligenčnosti, iz katere je sestavljen človeški um. Gardner prepoznava jezikovno, matematično-logično, vizualno-prostorsko, glasbeno, medosebno, notranje osebno, kot smisel za naravo ter eksistencialni center. 

Preberi več …

TUKAJ IN ZDAJ! Razmišljaj globalno, deluj lokalno.

Obstaja velika potreba v našem lokalnem/regijskem okolju, da nagovorimo tematiko podnebnih sprememb in migracij povezanih z njimi, trajnosti in globalne nepravičnosti, saj kljub aktualnosti problema, ki ga (bomo) na svoji koži občutili vsi, o njem ne govorimo in do sedaj ni bil naslovljen.

Izziv podnebnih sprememb je za večino ljudi nepredstavljiv in oddaljen, zato želimo pokazati, kako te spremembe že danes občutimo na svoji koži in kaj lahko vsak izmed nas naredi, da doprinese k izboljšanju. Namen projekta je dvigniti raven zavedanja o teh temah v našem okolju in vlogi vsakega posameznika pri tem za doseganje boljše in bolj trajnostne prihodnosti mladih in naših lokalnih skupnosti. Predstavili bomo tudi primere dobrih praks, ki v svetu že delujejo.

Preberi več …

TUKAJ IN ZDAJ!
KREATIVNI PREBOJ TRBOVELJ

KREATIVNI PREBOJ TRBOVELJ

Trbovlje so znane kot del rdečih, uporniških revirjev. Tu je bilo življenje vedno zahtevno, kar pa je med ljudmi spodbudilo,da so se med seboj povezovali in si pomagali, razvil se je t.i. “kameratšaft”. Povezovanje med ljudmi pa je številčno potekalo tudi v različnih društvih, vzpostavljeno je bilo medgeneracijsko sodelovanje ter prenos znanja, kulturno udejstvovanje je bilo živo. V zadnjih letih pa opažamo, da kulturna in druga društva ugašajo in da se prostor neodvisnega delovanja zmanjšuje. Predvsem ta vidik izpostavljajo mladi, ki delujejo v okviru Mladinskega gledališča Svobode Trbovlje (MGST), ki so ena izmed redkih aktivnih društev z večjim številom mladega članstva. Tudi v njihovem kulturnem hramu so v zadnjem obdobju zamrle nekatere sekcije, ki so prej delovale (predvsem različni pevski zbori). Mladi so izpostavili tudi glavno potrebo MGST po ohranitvi stavbe doma Svobode v lastništvu in upravljanju društev, ki v njej delujejo. To potrebo smo pri naslavljanju potencialnih partnerjev preverili tudi z njimi in vsi so ugotavljali, da v Trbovljah ni kreativnega prostora, kjer bi lahko dnevno delali in soustvarjali različne aktivnosti, zato s projektom naslavljamo to temo. 

Preberi več …

CITY PLAY(GROUND)

Gre za enoletni projekt manjšega partnerstva (KA2), ki ga je prijavil Kulturno rekreacijski center Hrastnik skupaj z nami in partnerji Youth Club Active iz Estonije, ki se začne oktobra 2022. Sofinanciran je s strani EU programa Erasmus+.  

Namen projekta je z aktivnim udejstovanjem mladih (13- 16 let) v našem lokalnem okolju s pomočjo elementov gemifikacije ustvariti 40 atraktivnih javnih prostorov za večjo fizično udejstvovanje mladih in druženje v Hrastniku, Slovenija in Talinu, Estonija. Na ta način odgovarjamo na poslabšanje fizičnega in posledično mentalnega zdravja mladih po pandemiji. 

Celoten proces gemifikacije (know how) bomo zabeležili v priročniku.

Preberi več…

 

CITY PLAY(GROUND)
Building trust for growth mindset for Socially Excluded Youth

Building trust for growth mindset for Socially Excluded Youth

Gre za enoletni projekt manjšega partnerstva (KA2) prijavljen v Belgiji, Aspira pa v njem sodeluje kot partner. Namen projekta, kako socialno izključene mlade podpreti v   je utrditi temelje sreče in izboljšanju počutja med otroki. Partnerji prihajajo iz Portugalske, Belgije ter seveda Slovenije.

Namen projekta je spodbujati miselnost rasti med socialno izključenimi mladimi in dokazati, da sposobnosti mladostnikov niso le fiksne, temveč spremenljive, odvisno od tega, koliko truda vložimo k doseganju tistega, kar si od življenja posameznik najbolj želi. 

V okviru projekta bomo analizirali in zbirali dobre prakse, razpoložljivost možnosti in učnih načrtov v okviru miselnosti rasti znotraj sodelujočih organizacij.Na podlagi teh podatkov bomo razvijali strukturo izobraževalnih vsebin, izobraževalnih ciljev ter same teme in vsebine. Vsebina bo uporabljena za ustvarjanje programa usposabljanja in podprta z gradivom za usposabljanje. Po treningu bomo izvedli pilotno usposabljanje v lokalnem okolju. 

S projektom bomo vplivali na socialno izključene mlade in do konca projekta bodo socialno izključeni mladi vedeli, kaj je rast miselnosti in bodo znali prepoznati primere v svojem življenju. Prav tako se bodo počutili bolj motivirani za dosego svojih ciljev.

Preberi več …

 

My story begins …

Projekt My story begins je enoletni projekt manjšega partnerstva, ki ga je Aspira prijavila v sodelovanju s partnerji iz Slovenije (Solsticij, Zavod za kulturne dejavnosti, Ljubljana) in Španije (Espacio Rojo in Mad for Europe). Skozi ta projekt združujemo mladinski in kulturni sektor pri izdelavi metodologije za delo z mladimi, na področju dokumentarnega filma.

Naši cilji so: 

 • Razviti in diseminirati metodologijo, ki bo opremila mladinske delavce z znanjem o procesu dokumentarnega filma kot medija za delo z mladimi.
 • Neposredno vključiti mlade, v celoten proces snemanja dokumentarnega filma.
 • Razširiti pozitivne učinke medsektorskega sodelovanja in s tem omogočiti njihov prispevek k spodbujanju solidarnosti.

Aktivnosti, ki jih načrtujemo obsegajo razvoj metodologije in s tem orodij in znanj o tem, kako organizirati delavnice za mlade na področju dokumentarnih filmov. Izvedli bomo lokalne/nacionalne delavnice o snemanju dokumentarnih filmov, na katerih bo sodelovalo po 10 mladih v vsaki državi partnerici (mladi z manj priložnostmi). Izvedli bomo mednarodno usposabljanje za 8 mladinskih delavcev o uporabi dokumentarnega filma v mladinskem delu, ki temelji na naši razviti metodologiji ter izpeljali zaključne diseminacijske dogodke projekta v obeh državah. 

Rezultati projekta:

 1. Priročnik metodologije za izvajanje delavnic o snemanju dokumentarnega filma za mlade.
 2. Dva dokumentarna filma, ki so jih ustvarili mladi iz Slovenije in Španije.
 3. Kratki dokumentarni film o projektu, ki spodbuja medsektorsko sodelovanje.

Zaključni dogodek projekta “My story begins…” 

Preberi več…

My story Begins
Back to school

Back to school, the foundation of happiness

Gre za dvoletni projekt sodelovalnega partnerstva (KA2) prijavljen v Bolgariji, Aspira pa v njem sodeluje kot partner. Namen projekta je utrditi temelje sreče in izboljšanju počutja med otroki. Partnerji prihajajo iz Portugalske, BiH ter seveda Slovenije in Bolgarije.

Projekt odgovarja na posledice pandemije, ki je prizadela mnoge družbene skupine, med njimi predvsem otroke in mladostnike. Izkušnje iz prejšnjega obdobja so nas naučile, da učenje zahteva motivacijski dejavnik in da ima le zadovoljen in nasmejan otrok odprtost za nova znanja in krepitev svojih kompetenc. Po dolgem času spletnega poučevanja in delne uporabe žive besede menimo, da je treba najti nov način, ki bi učiteljem in staršem olajšal osrečevanje svojih otrok.

Učitelje bomo opremili z navodili in usposabljanjem za motiviranje učencev ter navodili za izbiro in izvajanje učnega načrta za srečo. Učitelji se običajno osredotočajo le na akademske sposobnosti učencev in ne posvečajo pozornosti pomembnosti njihovih socialnih in čustvenih veščin (https://bit.ly/3eC12zV). S tem sklepamo, da učitelji potrebujejo tudi dodatno izobraževanje in pridobivanje novih znanj, kako osrečiti svoje učence.

Preberi več …

Happiness - simple solution for complex problems

Gre za dvoletni projekt sodelovalnega partnerstva (KA2) prijavljen v Bolgariji, Aspira pa v njem sodeluje kot partner. Namen projekta je utrditi temelje sreče in izboljšanju počutja učencev v srednjih šolah. Partnerji prihajajo iz Poljske, Portugalske, Španije, Slovaške, BiH ter seveda Slovenije in Bolgarije.  

Spodbujanje dobrega počutja v šolah se lahko včasih zdi v nasprotju z drugimi prednostnimi nalogami, kot so akademski standardi. Nerazumno visoka pričakovanja, režim nenehnega testiranja ali pretirano poudarjanje pomena akademske uspešnosti lahko dejansko spodkopavajo blaginjo učencev. Učenci potrebujejo dodatne neakademske storitve s poudarkom na sreči, da pridobijo moč in pozitivno preoblikujejo vse njihove percepcije za dobro počutje: intelektualno, čustveno, socialno, poklicno, osebno, pa tudi svojo vizijo prihodnosti.

Preberi več …

Happiness
Digital Storytelling for Youth Mental Health

Digital Storytelling for Youth Mental Health

DYME je dvoletni projekt sodelovalnega partnerstva (KA2) prijavljen na Madžarskem, Aspira pa v njem sodeluje kot partner. Namen projekta dvig zavedanja in opolnomočenje mladih za lažje spopadanje z izzivi in vplivi na mentalno počutje s pomočjo uporabe t. i. digitalnega storytellinga (digitalnega pripovedovanja zgodb). Partnerji prihajajo iz Portugalske, Nizozemske, Slovaške ter seveda Slovenije in Madžarske.  

Z uporabo digitalnega pripovedovanja zgodb, ki prikazuje prvoosebne zgodbe na državni in lokalni ravni, bo projekt omogočil mladim, da delijo in se učijo iz izkušenj vrstnikov. Zahvaljujoč širokemu partnerstvu strokovnjakov za mladinsko delo, digitalni marketing in kreativno industrijo bomo podprli mlade pri oblikovanju in izvajanju akcij in pobud ozaveščanja, ki jim bodo omogočile aktivno vključevanje v promocijo zdravja. Pobude socialnih omrežij, osredotočene na mlade, nam bodo pomagale okrepiti širok krog mladih za prostovoljno delo, izmenjavo znanja in širjenje ozaveščenosti. Razvili bomo t.i. bite-size e-učenje, ki bo mladim ponudil skladišče z enostavnim dostopom do informacijskega gradiva o duševnem zdravju, ki obravnava izzive in ponuja rešitve.

Preberi več …

Women Empowerment

Gre za enoletni projekt manjšega partnerstva (KA2) prijavljenega na Poljskem, Aspira pa v njem sodeluje kot partner. Namen projekta je opolnomočiti ženske 18+iz različnih okolij in ozadji, izmenjati dobre prakse delovanja opolnomočenja žensk med partnerji. Partnerji v projektu prihajajo iz Poljske, Italije in Slovenije. 

Rezultati projekta:

 

Aktivnosti, ki jih načrtujemo v okviru projekta so: 

 • December 2021 – maj 2021 – izpeljava 6 webminarjev za izmenjavo dobrih praks pri delu z ženskami 18+ med partnerji projekta.
 • Januar – september 2022 – izpeljava 54 spletnih delavnic angleške konverzacije za začetno, srednjo in napredno skupino udeleženk 18+. Delavnice bodo potekale 2-krat na mesec. Namen delavnic je opolnomočenje udeleženk v komunikaciji v tujem jeziku ter poznavanju tematik pomembnih v in za EU. Delavnice so tudi del priprav udeleženk na mednarodno mobilnost na Poljsko, ki bo potekala septembra 2022.
 • April – junij 2022 – izpeljava 9 lokalnih aktivnosti, t.i. delavnic “Ednina, Dvojina, Množina”, v okviru katerih bodo ženske spoznale svoj potencial, izboljševale svojo komunikacijo ter oblikovale idejo za izboljšanje (svojega) položaja v skupnosti ter jo tudi udejanile.
 • Julij – september 2022 – oblikovanje produktov za opolnomočenje žensk 18+. 
 • September 2022 – mednarodno srečanje sodelujočih žensk (8 iz vsake države) na Poljskem (7 dni, vključno s potovanjem). 

Preberi več …

Women Empowerment
High quality (net)work

Mednarodna mobilnost mladinskih delavcev - mreženje High quality (net)work

Leto 2021 nam ni prineslo zgolj začetka nove finančne perspektive ter novih EU programov, temveč tudi novo realnost, v kateri smo se znašle vse organizacije na mladinskem in izobraževalnem polju in ki se ji bo potrebno zaradi covid-19 prilagoditi. Številne raziskave so pokazale, kake posledice pušča oz. je pustila pandemija na mlade po svetu, tudi v Evropi. Mladi se od leta 2020 še bolj intenzivno srečujejo s: 87% svetovne populacije mladih je ostalo z zaprtimi šolami, poslabšalo se jim je mentalno zdravje (MSS-dusevno-zdravje-mladih-MSS-003-21.pdf), povečala se je brezposelnost med mladimi, veča se število mladih med migranti in begunci (https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf). S številnimi izmed teh izzivov se bodo v prihodnjih mesecih in letih srečevale tudi naše organizacije. Covid kriza, hočemo ali nočemo, je prinesla številne spremembe in omejitve, ki vsakodnevno vplivajo tudi na naše delovanje in aktivnosti. Zato se nam zdi še posebej pomembno, da se organizacije v tem času (v začetku nove finančne perspektive EU) srečamo, zgradimo dolgoročna trdna partnerstva ter s skupnimi močmi začnemo intenzivno odgovarjati na izzive mladih, ki jih imajo.

Preberi več …

Mednarodni trening Kinetic youth - move to grow

Projekt Kinetic youth – move to grow je usposabljanje za mladinske delavce, ki ga posvečamo razvoju in krepitvi kinestetične inteligence.  Današnji človek je sposoben marsi česa, sestaviti najgloblje abstraktne ideje in oblikovati najbolj nenavadne izume, vendar je to samo zato, ker imamo pred vsem drugim telo – Augusto Boal ustanovitelj gledališča zatiranih nas spomni, da predno imamo ime, naselimo telo! Telo je naše glavno orodje, naš mehanizem, naš učenec in učitelj. Naše telo potrebuje gibanje, da ohranjamo zdravje in vitalnost. Ampak ali je gib lahko tudi nekaj več? Ali je gib lahko bolj  ozaveščen, kot na primer gibanje ki nastane skozi ples. Ali se lahko učimo skozi gib?  S projektom bomo združili moč plesa in mladinskega dela, ter se izpopolniti v metodologiji za delo z mladimi skozi ples in gib, ki bo pripomogla k razvoju kinestetične inteligence ter posledično k podpiranju kritičnega razmišljanja pri mladih.

Preberi več…

Mednarodni trening Kinetic youth - move to grow

Mednarodni trening - BE smART!

Projekt BE smART! je usposabljanje za mladinske delavce, ki jo posvečamo razvoju in krepitvi vizualno – prostorsko oz. domišljijsko-ustvarjalno inteligenco s pomočjo 5 tehnik in metod iz umetnosti (risanja, slikanja, kolažiranja, arhitekture in kiparstva) pri mladih, s katerimi delamo oz. stopamo v stik. Človeški razum je sestavljen iz različnih inteligenc. Po H. Gardnerju so to jezikovna, matematično-logična, vizualno prostorska, glasbena, medosebna, notranje osebna, kot smisel za naravo ter eksistencialni center (https://isio.acs.si/doc/N-485-1.pdf). K. Geržan pa jih opredeli kot razumsko, socialno, čustveno, duhovno, intunuitivno, domišljijsko-ustvarjalno, telesno-gibalno, estetsko ter intuicijo ironije (95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, 2019). S projektom želimo dvigniti zavedanje o več-inteligenčnosti ter v ospredje postaviti mlado osebo, mu prilagoditi metode in načine dela, krepiti njihove šibkejše inteligence ter podpirati razvojih njihovih močnih inteligenc.

Preberi več…

KA227 - Partnerships for Creativity Youth+Art=Resilience

Projekt  Youth+Art=Resilience je projekt v okviru programa ERASMUS+, strateška partnerstva na področju ustvarjalnosti. Razpis je bil objavljen kot odgovor na krizo, povezano s pandemijo  COVID-19. Skozi projekt Zavod Aspira gradi most med trenutno najbolj ranljivo ciljno skupino – mladimi (posredno med mladinskim sektorjem) in sektorjem, ki daje največ navdiha za odpornost (umetnost in kultura) in ki ga je pandemija tudi dodobra načela. V tem trenutku se mladi soočajo z velikim tveganjem socialne izključenosti in so le korak stran od tega, da bi jih trenutne razmere potisnile v eno od kategorij mladih z manj priložnostmi. Nekatere kategorije so očitne, kot so ekonomske ovire, socialne in zdravstvene težave, vendar kaj se dogaja z ostalimi mladimi, ki so marginalizirani, kot so invalidi in mladi migranti? Ali se soočajo s še težjimi situacijami kot kdajkoli prej? Čeprav ne moremo naenkrat rešiti gospodarskih in zdravstvenih ovir, lahko zagotovimo hitrejše okrevanje, moč in upanje za mlade tako, da jim dajo priložnost za odpornost, damo jim glas in prepoznavnost v družbi.

Preberi več…

Mednarodni trening Kinetic youth - move to grow

Overcoming Fear of Failure

Cilj projekta je rešiti najpomembnejša vprašanja, ki mladim preprečujejo, da bi se polno udejstvovali v različnih sferah njihovega življenja – strah pred neuspehom, ki ima korenine v kulturi sramu. Projekt bo mladinske delavce, voditelje in mlade odrasle opremil z metodami, orodji in smernicami, da bodo lahko načrtovali svojo prihodnost in jo uporabljali v resničnosti brez strahu pred neuspehom. Prisotnost družbenih medijev je ustvarila novo vrsto »sramotne kulture«, saj gre za svet nenehnega prikazovanja in opazovanja, kjer je uspeh enak vključenosti in sprejemanju. Naša predhodna analiza virov je našla zanimiva dejstva v študiji »Učinek mišljenja To lahko naredim! – izobraževanje v šestih šolah o učenčevem dojemanju dobrega počutja, poučevanja, učenja in odnosov«, kjer so raziskovalci razvili in izvajali program pozitivne psihologije z metodami »izobraževanja trenerjev«. Rezultati so pokazali splošen pozitiven učinek na stališča in samozaznavanje učencev glede različnih vidikov njihovega počutja, spodbujanje motivacije in samozavesti.

Preberi več….

2020-1-ES01-KA227-ADU-095559, CreADtivity

Zavod Aspira je partner v projektu strateškega partnerstva na področju izobraževanja odraslih, v okviru programa ERASMUS+. Projekt  CreADtivity “Dinamika ustvarjalnosti pri ranljivih ciljnih skupinah odraslih skozi umetnost” temelji na razvoju ustvarjalnosti z dejavnostmi, povezanimi z umetnostjo. Umetnost pri odraslih v stanju ranljivosti, je dokazano uspešno orodje za razvoj ustvarjalnosti, s pomočjo katere razvijamo in krepimo tudi kompetence za boljšo zaposljivost.

Preberi več…

CreaDivity